Algemene Voorwaarden EFC

Algemene Voorwaarden Ruiterfitness | Equi Ruiterfitness Club

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Toepasselijkheid

Artikel   2 - Overeenkomst

Artikel   3 - Abonnementen en Trainingenkaarten

Artikel   4 - Inschrijfgeld, prijzen en betaling

Artikel   5 - Ontbinding

Artikel   6 - Deelname aan en afgelasting van een training

Artikel   7 - Aansprakelijkheid

Artikel   8 - Website; disclaimer en privacy

Artikel   9 - Klachten

Artikel 10 – Geschillen en Toepasselijk Recht

De Equi Fitness Club (hierna: EFC) is gevestigd te Soest en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 342299720000.

 

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN RUITERFITNESS

a.     Deze Algemene Voorwaarden Equi Ruiterfitness zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een deelnemer) die deelneemt aan Ruiterfitness Training, indoor of outdoor en/of een Ruiterfitness Clinic, aangeboden en/of verzorgd door EFC.

b.     Ruiterfitness is een programma speciaal gemaakt voor ruiters, bestaande uit aspecten van verschillende sporten om te werken aan kracht, stabiliteit, conditie, lenigheid, focus en reactievermogen. Naast fysieke training is er tevens aandacht voor mentale training om fysiek meer te kunnen bereiken of tijdens het paardrijden. De Ruiterfitness trainingen vinden altijd plaats zonder inzet van paarden. Uitleg over de inhoud van de trainingen staat vermeld op de website van Equi Projects, www.equiprojects.nl/ruiterfitness.

c.     Deze Algemene Voorwaarden Ruiterfitness zijn van toepassing op elke Trainingenkaart, Abonnement, Clinic en losse lessen die een deelnemer recht geeft op deelname aan Equi Ruiterfitness.

d.     Zowel door aanschaf van een Strippenkaart, Abonnement, Clinic of Losse Les, alsook door deelname aan de Ruiterfitness verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Ruiterfitness.

e.     Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Ruiterfitness geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

f.      EFC kan deze Algemene Voorwaarden Ruiterfitness van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Equi Projects. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Ruiterfitness verstrekt.

g.     Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Ruiterfitness (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is EFC toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

 

2. OVEREENKOMST

a.     Een overeenkomst tussen EFC en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer.

b.     Voor EFC ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

c.     Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van EFC. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

d.     Een overeenkomst tussen EFC en een Deelnemer bestaat uit:

(i)   een Trainingenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal Ruiterfitness Trainingen.

(ii)  een Abonnement, dat bestaat uit: een (i) Kwartaal, (ii)Half Jaar of (iii) Jaarabonnement, dat in een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte deelname aan de aangeboden Ruiterfitness Trainingen in een bepaalde regio of specifieke (paarden)sportaccommodatie;

e.     Onder de volgende voorwaarden kan een Deelnemer een Trainingenkaart te allen tijde vervangen door een Abonnement.

(i)   mits er nog minimaal 8 trainingen op de Trainingenkaart staan;

(ii)  mits het Abonnementsgeld wordt verrekend met de nog openstaande trainingen; 

Let op: Het wisselen van abonnement is exclusief het welkomstgeschenk (bv. de Equi Fitness Bag met materialen en Equi Fitness Logboek).

 

3. ABONNEMENTEN EN TRAININGENKAARTEN

a.     Een Trainingenkaart of Abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door EFC door overtuigende redenen van het lid (zoals ernstige blessure, ziekte, zwangerschap of andere omstandigheden).

b.     Een Trainingenkaart of Abonnement is beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld op de trainingenkaart of ledenkaart van de  Deelnemer onder ‘Geldigheidsduur’. Als een Trainingenkaart of Abonnement is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Ruiterfitness Training.

c.     Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Trainingenkaart of Abonnement worden opgeschort. EFC heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

d.     Als een Deelnemer een Abonnement heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldige Trainingenkaart, wordt eerst het aanwezige tegoed op de Trainingenkaart verbruikt, voordat het Abonnement ingaat of er vind een financiële verrekening plaats.

e. Indien er bij een nieuw afgesloten abonnement sprake is van een actieperiode waarbij een lid gratis merchandise ontvangt, kan dit lid tot één maand na aankoop van het abonnement aanspraak maken op deze merchandise.

f.     Een Deelnemer die via de FNRS/ KNHS tijdens de Nationale Sportweek een Online Abonnement heeft afgesloten (het NSO Abonnement) kan deze altijd upgraden naar een Kwartaal, Half Jaar of Jaar Abonnement in de regio.

g.     Een Trainingenkaart loopt automatisch af. Een Trainingenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.

i.     Een Abonnement heeft een periodieke geldigheid van respectievelijk een kwartaal, half jaar of heel jaar. Na afloop hiervan, wordt het Abonnement automatisch verlengd in een maandelijks opzegbaar Kwartaal Abonnement met de daarbij behorende actuele tarieven.

j.      Een Abonnement is te allen tijde opzegbaar tegen het einde van het Abonnement en met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten. Opzegging verloopt altijd schriftelijk, ondertekend door Deelnemer en voorzien van datum.

 

4. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

a.     Een Deelnemer is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een Trainingenkaart of Abonnement. Dit inschrijfgeld is ten behoeve van de administratie en het welkomstgeschenk.

b.     De actuele prijzen van (i) het inschrijfgeld, (ii) de Trainingenkaarten, (iii) en de Abonnementen staan op de website van EFC. EFC heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van EFC. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Trainingenkaarten & Abonnementen.
c.     Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen digitaal en/of online te geschieden.
d.     Een Trainingenkaart of Abonnement dient vooraf ineens te worden betaald.

 

5. ONTBINDING
a.  De Deelnemer kan een overeenkomst met EFC ontbinden binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.
b.  De Deelnemer ontbindt door - binnen een termijn van één maand - dit schriftelijk mede te delen aan EFC.
c. Brengt de Deelnemer schriftelijk aan EFC een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt EFC per
e-mail de ontvangst van deze verklaring.
d.    Op de Deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.
f.      Na het verstrijken van het termijn van één maand na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een Deelnemer om de overeenkomst met EFC te ontbinden.

g.     Het recht op ontbinding vervalt zodra de Deelnemer deelneemt aan een training voordat de termijn van één maand dagen is verstreken.
i.      Na ontbinding is het te allen tijde weer mogelijk om lid worden, maar geldt er geen inschrijfgeld meer en maak je geen aanspraak weer op eventuele acties en welkomstgeschenken.


6. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN TRAINING

a.     Een Deelnemer neemt wekelijks deel aan de lokale trainingen waar Deelnemer zich voor heeft ingeschreven. Wanneer hij/zij verhinderd is, wordt dit minimaal 5 dagen van tevoren doorgegeven.
b.    Zonder afmelding als in 6a, wordt in het geval van een Trainingen een (1) training in rekening gebracht. In het geval van een Abonnement krijgt een Deelnemer eerst een waarschuwing om een volgende keer tijdig af te melden. Wanneer dit drie keer niet tijdig gebeurd, wordt een boete van € 15 in rekening gebracht per training waarbij Deelnemer zonder afmelding niet komt opdagen.  
c.     EFC is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van EFC.
d.     EFC heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte trainingen  gecrediteerd. Het Abonnementsgeld (per kwartaal, respectievelijk half jaar en jaar) wordt geretourneerd wanneer het aanbod trainingen onder de acht komt gedurende een kwartaal. Dit wordt dan verrekend voor de Abonnementen van een half jaar en jaar, waarbij de prijs voor een losse training als uitgangspunt geldt.  
e.     Buitengewone omstandigheden leveren voor EFC altijd overmacht op en ontheffen EFC van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is EFC ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
f.      Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. EFC is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Training door gevaarlijke of extreme weersomstandigheden.
g.     Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Training  daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door EFC van de Training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.
 

7. AANSPRAKELIJKHEID

a.     Deelname aan Ruiterfitness geschiedt op eigen risico.
b.     EFC, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan de Ruiterfitness.
c.     Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van EFC, haar medewerkers en trainers, is EFC niet aansprakelijk.
d.     EFC is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, de Ruiterfitness. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
e.     EFC is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de Ruiterfitness. Een Training kan intensief zijn  en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan (onderdelen van) de Ruiterfitness. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts of fysiotherapeut.
f.      EFC behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Ruiterfitness.
g.     EFC is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat hij/zij zelf is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan de Ruiterfitness.

h.     De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan de Ruiterfitness is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.
 

8. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a.     EFC respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

b.     EFC gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal EFC deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.
c.     EFC zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

d.     De werknemers van EFC en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.

e.     De verstrekte informatie op de website www.equiprojects.nl/ruiterfitness is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

f. Hoewel EFC de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan EFC niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van EFC sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

g.     De websites van derde partijen waarnaar op de website www.equiprojects.nl/ruiterfitness hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door EFC gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. EFC aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

 

h. De website www.equiprojects.nl/ruiterfitness en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van EFC.

i.      De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring EFC.

 

9. KLACHTEN

a.   Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van EFC zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij EFC te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij EFC (Koninginnelaan 118, 3762 DJ Soest | 06 – 301 099 77) onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.

b.  De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

c.  EFC beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien EFC verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 10 sub c van deze Algemene Voorwaarden Ruiterfitness.

10. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a.     Van deze Algemene Voorwaarden Ruiterfitness kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door EFC.

b.     Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

c.     Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam. <<<